BulgarianEnglishRussian

Процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен неприсъствен търг с тайно наддаване

by / Wednesday, 30 November 2016 / Published in Търгове и конкурси

БЛЦ „КАМЕНА” ЕАД Велинград открива

Процедура за отдаване под наем чрез провеждане на публичен неприсъствен търг с тайно наддаване на 1 бр. помещение с площ 13 /тринадесет/ кв.м. и предназначение: „за козметични и фризьорски услуги”, находящо се в IV блок на първи партерен етаж в сградата на БЛЦ „Камена” ЕАД, гр. Велинград, с адрес: гр. Велинград, ул. „Еделвайс” №4

Начална наемна цена 200 /двеста/ лв. на помещение.

  1. ТРЪЖНИ  УСЛОВИЯ:

                – най-висока цена

               – стъпка за наддаване при условията на чл.15е, /4/ от Правилника за реда за упражняване на правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала: 10% от началната цена;

  1. Начин на плащане: на касата „БЛЦ „Камена” ЕАД
  2. Дата, място и час на провеждане на търга: 15.12.2016г., 10,00ч. в зала „Камена”.
  3. Цена на тръжните документи в размер на 10,00лв. с ДДС за помещение, платими на касата на БЛЦ „Камена” ЕАД. Тръжната документация да се продава от 29.11.2016г. на касата на БЛЦ „Камена” ЕАД.
  4. Депозит за участие в търга: 10 % от обявената начална цена за помещение, внесен на касата на БЛЦ „Камена” ЕАД. Депозитът се задържа в случай, че спечелилият търга откаже да сключи договор за наем в определения срок.
  5. Оглед на помещенията може да се извърши всеки работен ден от 29.11.2016г. до 06.12.2016г., от 10,00ч. до 16,00ч. в „Балнеологичен център „Камена” ЕАД
  6. Краен срок за приемане на заявления за участие: 13.12.2016г., 16,00 ч. в счетоводството на БЛЦ „Камена” ЕАД.
  7. При неявяване на кандидати за помещенията, повторна процедура да се проведе на 22.12.2016г. в същия час и място.
  8. Допълнителни изисквания:

Всички предложения да са в запечатан непрозрачен плик. Към ценовото предложение се представят следните документи:

За всички участници:

-документ за внесен депозит

-документ за закупена тръжна документация

-декларация за запознаване със състоянието на обекта

-нотариално заверено пълномощно, ако участието е чрез пълномощник

За физически лица:

- копие на лична карта

За еднолични търговци и търговски дружества, допълнително да се представи:

-актуално Удостоверение от Търговския регистър /ЗАВЕРЕНО КОПИЕ ИЛИ ОРИГИНАЛ/ на участника /дата  на издаване до 1 месец преди датата на провеждане на търга/.

-документ за данъчна регистрация и регистрация по ЗДДС/ако има такава/

- удостоверение за липса на задължения към държавата по чл.87,ал.6 от ДОПК.

  1. Срок за отдаване по наем на помещенията: 2 /две/ години, считано от подписване на договор.

Телефон за справки: 0359/54007 /Иванка Попова-гл. счетоводител/

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

НАГОРЕ